8.–9. října

2015

8.–9. října

2015

 

Hlavním tématem konference AEDUCA 2015 
je „ROZMANITOST VE VZDĚLÁVÁNÍ“.

Pro již 11. ročník si konference AEDUCA 2015 připravila drobné změny, které v podstatě zrcadlí současnou situaci v celoživotním vzdělávání, resp. ve vzdělávání dospělých. Charakter akce se transformoval z festivalu do série navazujících konferencí. Zaměříme se více na kvalitu než kvantitu a chceme více vyjít vstříc přáním účastníků ročníků minulých, kteří si často povzdechli, že z paralelně jdoucích programů je těžké si zvolit.

Jsme přesvědčeni, že skutečnou „duši“ celé akce tvoří vedle její odborné úrovně také sociální rozměr. Zveme tímto všechny odborníky a zájemce z oblasti celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých, managementu ve vzdělávání dospělých, terciárního vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání i vzdělávání zájmového na sérii odborných konferencí, které letos problematizují rozmanitost účastníků, poskytovatelů a vzdělávací nabídky ve sféře vzdělávání dospělých.

AEDUCA 2015 se bude konat
ve dnech 8. – 9. října (čt – pá)
v Olomouci v prostorách
Uměleckého centra
Univerzity Palackého (Konvikt).

 

Připravujeme pro vás konference z následujících oblastí:

1. Netradiční studující v terciárním vzdělávání

2. Rozmanitost účastníků ve vzdělávání dospělých

3. Rozmanitost poskytovatelů vzdělávání dospělých

4. Rozmanitost vzdělávací nabídky ve vzdělávání dospělých

Více informací k jednotlivým sekcím zde.

 

Termín pro přihlášení na konferenci (včetně zaslání
anotace příspěvku): 30.  9. 2015

Termín pro odevzdání posteru, banneru:
termín konference (při registraci na místě)

Termín pro zaslání příspěvku do sborníku: 15. 9. 2015

Termín pro odeslání prezentací vzdělávacích institucí:
15. 9. 2015

Konference je podporována významnými partnery (AIVD ČR, EDUMENU, Pevnost poznání)
a získala záštitu MŠMT, MPSV, FDV. Je součástí Týdne vzdělávání dospělých. Více zde.

– Konferenční katalog je k dispozici zde (.pdf)

– Balíček prezentací z konference 2015 si můžete stáhnout zde (.zip)

– Fotogalerii 2015 naleznete zde (Google photos)


– Finální verze
programu konference je ke stažení zde (.pdf).

– Rozpis jednotlivých prezentací je ke stažení zde (.pdf)

AKTUALITY

REGISTRACE

Registrace je již uzavřena. Děkujeme všem zájemcům.

 

Informace o úhradě konferenčního poplatku najdete zde (.pdf).

Program ke stažení (.pdf) Finální verze.
HLAVNÍ SEKCE A:
 
ROZMANITOST ÚČASTNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

NETRADIČNÍ STUDUJÍCÍ V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V posledních letech stejně jako ve světě se i v českém terciárním vzdělávání stále častěji objevují netradiční studenti. Jedná se o dospělé nad rámec tradičního školního věku (starší 26 let), etnické menšiny, ženy s nezaopatřenými dětmi, nedostatečně připravené studenty, studenty se specifickými potřebami, zahraniční studenty, jednotlivce, kteří se vracejí do vzdělávacího systému, programu nebo instituce po delší nepřítomnosti (nemoc, rodičovská dovolená, péče o osobu blízkou, ….) a další skupiny, které v minulosti byly minimálně zastoupeny v postsekundárním vzdělávání. Jaké změny se v této souvislosti objevují v terciárním vzdělávání poskytující studium uvedeným studentům?

Možná témata pro aktivní prezentující:

- Transformace zkušenostního učení netradičních studentů ve vzdělávání

- Překážky a bariéry netradičních studentů v terciárním vzdělávání

- Začleňování netradičních studentů do oblasti terciárního vzdělávání a celoživotního vzdělávání.

 

ROZMANITOST ÚČASTNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Sekce vítá příspěvky zaměřené na zkušenosti se vzděláváním netradičních skupin účastníků, případně na plánované aktivity v této oblasti. Cílem je reflexe vzdělávací praxe v oblasti specifických skupin účastníků a diskuse požadavků plynoucích z charakteru účastnické skupiny. Různorodost účastníků je zde chápána ve smyslu diferenciace dle věku, genderu, kultury, etnické příslušnosti, náboženství či zdravotního stavu.

Možná témata pro aktivní prezentující:

- Realizované vzdělávací aktivity zaměřené na netradiční skupiny účastníků.

- Nové projekty a příležitosti ve vzdělávání netradičních skupin účastníků.

- Aktuální trendy v oblasti vzdělávání netradičních skupin účastníků. Zkušenosti ze zahraničí.

 

 

HLAVNÍ SEKCE B: 
ROZMANITOST POSKYTOVATELŮ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Cílem je představit zkušenosti organizací nabízejících vzdělávací akce v oblasti celoživotního vzdělávání na VŠ, jejich vize a pohled na přicházející trendy. Z druhé strany vzdělávacího spektra je záměrem představit aktivity organizací v zájmovém vzdělávání a orientace na budoucnost zájmového vzdělávání v českých podmínkách.

Poskytovatelé vzdělávání dospělých hrají podstatnou roli v určování směru a zaměření vzdělávání. S jejich pomocí lze vzdělávací vize přenášet z teorie do praxe a tyto dvě oblasti efektivně propojovat. Kromě oblasti formálního vzdělávání mohou poskytovatelé nabízet své aktivity na poli neformálního vzdělávání, jejichž prezentaci také očekáváme.

Možná témata pro aktivní prezentující:

- Vysoké školy na poli celoživotního vzdělávání.

- Vzdělávací organizace ve sféře profesního vzdělávání.

- Vzdělávací organizace ve sféře neformálního vzdělávání.

- Noví aktéři na vzdělávacím trhu.

HLAVNÍ SEKCE C: 
ROZMANITOST VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY

Ve spolupráci s partnerem konference AIVD se konference zaměří na procesy inovace vzdělávací nabídky, tedy na nové, aktualizované či inovované vzdělávací aktivity, které vzdělávacím organizacím pomáhají udržet zájem cílových skupin. Kterým směrem se dnes vydat?

Otevřená sekce sleduje podoby současné vzdělávací nabídky a poskytuje tak příležitost podělit se o zkušenosti ve dvou oblastech. První z nich je forma vzdělávání, tedy jak by vzdělávací akce vlastně dnes měla vypadat, jaké formy vzdělávání účastníci vyhledávají. S tím souvisí také místo IT ve vzdělávání. Druhou oblastí je obsah vzdělávání, příklady dobré praxe rozmanité vzdělávací nabídky. Vzdělávací akce se zaměřují zejména na profesní vzdělávání. Odpovídá to vzdělávacím potřebám? V centru pozornosti mohou stát akce specifické a neobvyklé, případně projekty inovující dosavadní nabídku vzdělávání směrem k požadavkům participantů.

Možná témata pro aktivní prezentující:

- Vzdělávací nabídka – míra její rozmanitosti?

- Specifická vzdělávací nabídka – aktivity výjimečné povahy.

- Tradiční kurzy netradičně – zkušenosti s oživením tradiční vzdělávací nabídky.

- Inovace v IT ve vzdělávání dospělých.

- Další profesní vzdělávání – aktuální trendy, problémy a směřování.

- Rozmanitost v nabídce neformálního (zájmového) vzdělávání.

INFORMACE PRO AKTIVNÍ PREZENTUJÍCÍ
    A PREZENTACE POSTERŮ A BANNERŮ

INFORMACE PRO AKTIVNÍ PREZENTUJÍCÍ
A PREZENTACE PRO POSTEROVOU SEKCI
A KONFERENČNÍ KATALOG

V případě, že máte zájem o aktivní účast na některé ze sekcí konference AEDUCA 2015 nebo chcete vystavit poster či banner, čtěte pozorně následující informace.

 

AKTIVNÍ PREZENTUJÍCÍ V RÁMCI SEKCÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI

První krokem je odeslání názvu příspěvku a abstraktu v rámci přihlášky na konferenci. V přihlášce vyberte konkrétní sekci, na které chcete vystoupit. Všechny abstrakty projdou posouzením programového výboru, který Váš příspěvek zařadí do programu. V případě obsahových nejasností Vás budeme kontaktovat.

KONFERENČNÍ VÝSTUPY

Na základě zaslaných abstraktů budou někteří autoři osloveni s nabídkou publikování celého příspěvku v monografii reflektující tematické zaměření konference. Termín odevzdání příspěvku a požadavky budou upřesněny.

Ve spolupráci s redakční radou odborného čtvrtletníku Andragogika v praxi bude vybraným autorům prakticky orientovaných příspěvků nabídnuta možnost publikovat svůj příspěvek ve čtvrtletníku. Více informací zde.

 

POKYNY PRO ÚSTNÍ PREZENTACE, POSTEROVOU SEKCI A KONFERENČNÍ KATALOG
Pozvaní prezentující: Celkový čas na vystoupení pozvaného řečníka je 30 minut. Samotná ústní prezentace by se měla vejít do 20 minut a 10 minut je k dispozici pro diskuzi.

Sekce prezentací aktivních účastníků: Délka jednoho vystoupení je 15 minut a 5 minut na následnou diskuzi.

Případné změny časového rozložení budou prezentujícím sděleny po finalizaci programu.

Prezentace příspěvku na konferenci musí být zpracována formou Powerpointové prezentace (šablona zde). Všechny aktivní prezentující žádáme, aby svou Powerpointovou prezentaci odevzdali na USB při registraci, nebo v dostatečném předstihu v příslušné konferenční místnosti asistentovi/asistentce k přípravě do PC.

Postery / bannery:

V rámci účastnického poplatku máte možnost prezentovat svůj projekt z oblasti vzdělávání, konkrétní vzdělávací program nebo vzdělávací instituci. Zájem o prezentaci vyznačte, prosím, v příslušné části přihlášky. Detaily odevzdání prezentačních materiálů řešte s Bc. Terezou Nechutnou, tereza.nechutna@upol.cz.

Postery a bannery budou umístěny v předsálí konference po dobu jejího trvání. Prosíme o přípravu posterů velikosti max. A1 na výšku. Obojí můžete zaslat již před termínem konání konference na adresu ICV FF UP (tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc), příp. odevzdat při registraci.

 

Konferenční katalog:

Pro prezentaci v Konferenčním katalogu použijte šablonu (ke stažení zde). Konferenční katalog bude součástí materiálů, které obdrží každý účastník konference.

 

TERMÍNY

Termín pro přihlášení na konferenci 
(včetně zaslání anotace příspěvku):
30. 9. 2015

Termín pro odevzdání posteru, banneru:
termín konference (při registraci na místě)

Termín pro zaslání příspěvku
do sborníku
: 30. 9. 2015

Termín pro odeslání šablony k prezentaci v Konferenčním katalogu: 30. 9. 2015

ORGANIZÁTOREM KONFERENCE JE INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE AEDUCA 2015

Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

 

 

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Mgr. Jana Brabcová

Mgr. Erika Konupčíková

Mgr. Markéta Šupplerová

MÍSTO KONÁNÍ

Mapa místa konání ke stažení (.pdf)

TIPY NA UBYTOVÁNÍ V CENTRU OLOMOUCE

Umělecké centrum

Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 225/3
Olomouc, 779 00

Mgr. Markéta Šupplerová /ICV FF UP/

odborná garantka konference/ marketa.supplerova@upol.cz

Bc. Tereza Nechutná /ICV FF UP/

přihlášky, platby; postery a bannery / tereza.nechutna@upol.cz

PhDr. Gabriela Paráčková /ICV FF UP/
PR a komunikace, kontaktní osoba/
gabriela.parackova@upol.cz

PhDr. Eva Blažková /Konferenční servis UP/
organizační zabezpečení/ 
eva.blazkova@upol.cz

Partneři

Záštity

Hlavní organizátor